Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode
www.harmonyteashop.eu
Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
Kupujúci potvrdením záväznej objednávky súhlasí s akceptovaním Obchodných
podmienok.
Prevádzkovateľom internetovej stránky je:
Mgr.Eva Némová
IČO: 52106098
so sídlom: Diakovce 911
zapísaný v ŽO 450 – 14588 Okresný Úrad Šaľa
kontaktní údaje:
email: info@harmonyteashop.eu
telefón+421944520692
Kontaktná adresa: Mgr.Eva Némová, 92581 Diakovce 911
(ďalej len „predávajúci“)

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.Box 49A, 950 50 Nitra 1
Tel.číslo: 037 /772 02 16

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a
fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“)
prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného
na internetové adrese www.harmonyteashop.eu (ďalej je „internetový obchod“).
Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril
záväznú objednávku.

II.

Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare uvedené v elektronickom obchode sú čerpané z informačnej
databázy a verejne prístupných zdrojov výrobcov a ostatných dodávateľov
ponúkaného tovaru.
2. Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej
chyby. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné ( nie sme platcami DPH) a
obsahujú všetky súvisiace poplatky okrem nákladov na doručenie tovaru.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v ponuke
elektronického obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
Rozhodujúca je kúpna cena uvedená predávajúcim v potvrdení objednávky.
4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa
nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku
v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na
telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
– prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu
v internetovom obchode,
– vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby
a doručenia.
4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje,
ktoré do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim
považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých
povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa
zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
5. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní
objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie
je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až
po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na
emailovú adresu kupujúceho.
6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci
splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená
ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom
prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na
jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť
objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky
predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle
predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené
v týchto obchodných podmienkach.
8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení
ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je
predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto cenu Predávajúci informuje
kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú
adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej
zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim
na emailovú adresu predávajúceho.

IV.

Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci
pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže
kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez
registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný
uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je
kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v
zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k
prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné
zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj
užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti
z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to
najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia
predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích
osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy
môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
– bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK61 1111 0000 0015 3570 0008
vedený u UniCredit Bank.
– dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
– v hotovosti pri osobnom odbere na prevádzke,
2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady
spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške.
3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.
4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným
prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna
cena pripísaná na účet predávajúceho.
5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú
platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.
6. Tovar je kupujúcemu dodaný:
– na adresu určenú kupujúcim v objednávke – doručenie tovaru Slovenskou
poštou
– osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
7. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru
sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V
prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku
kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto
spôsobom dopravy.
9. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru je uvedená v elektronickom obchode
pri každom jednotlivom tovare. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho
expedície je do 10 pracovných dní.
10. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec
kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety,
kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote.
Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je
oprávnený odstúpiť od zmluvy.
11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené
kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade,
že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo
iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť
náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s
iným spôsobom doručenia.
12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť
obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť
prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému
vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je
odoslaný na emailovú adresu kupujúceho, alebo je priložený k dodávanému
tovaru.
14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za
tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.
Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na
kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci
povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
15. Cena dopravy:
– Doručenie tovaru Slovenskou poštou – 3,70€
– Osobný odber – 0.€
– Zdarma sú všetky objednávky nad 55.-€

VI.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako
spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.
Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa prevzatia tovaru
. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na
adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty
predávajúceho: info@harmonyteashop.eu

Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu,
číslo zmluvy /objednávky, bankové spojenie či adresu pre vrátenie peňazí.
2. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14
dní od odstúpenia od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy v tejto lehote má kupujúci
dodržať nižšie uvedené podmienky:

Tovar musí byť:
– v pôvodnom obale,
– nesmie byť použitý,
– musí byť nepoškodený,
– musí byť kompletný,
– musí byť zasielaný naspäť spolu s dokladom o kúpe.

3. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom
prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do
14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na
dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom..
5. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci
ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške
zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
6. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a
neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody
vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku
kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny
7. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté
peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo
preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ak si kupujúci nesplní povinnosti
spojené s realizáciou objednávky, alebo ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu
jeho nedostatku na sklade (nedostupnosti tovaru),
alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo
dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom
emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o
odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na
dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade
spôsobom určeným kupujúcim.

VII.

Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä
predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
– má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také
vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s
ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
– sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa
tovar tohoto druhu obvykle používa,

– je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
– tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a
požadovať:
– ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
– výmenu tovaru za nový tovar,
– ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
– primeranú zľavu z kúpnej ceny,
– odstúpiť od zmluvy.
3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
– ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla
riadne užívať ako vec bez vady,
– ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
– ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
4. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je
prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ
môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu
spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba
odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie
predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o
tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia
reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia
reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne
písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
5. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec
alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich
z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich
mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník
alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých
prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách,
v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení
spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť
ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní
odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za
podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo
má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa
považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného
plnenia) predávajúcemu.
6. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel,
že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
8. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne
vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí
záručnej doby.
9. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
10. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499
až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa
v znení neskorších predpisov.

VIII.

Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať
prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú
v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu
korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v
objednávke.

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na
začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho
riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal
zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je
dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná
Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO:
17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská
obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a
alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo
elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa:
https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na
internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení
sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a,
827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o
riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a
smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
4. Mimosúdne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri
uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania, alebo povolania. Mimosúdne riešenie sporov
sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo
spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Mimosúdne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Mimosúdne riešenie
sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20.-€.
5. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia.
Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad
odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo
vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z.
o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

X.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný
prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú
dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania
v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení
nehorších predpisov.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu,
vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a
ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať,
upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu
predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích
osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho
určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy,
ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu
činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať
či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace
internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové
vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim
v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti
predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2019.

top